Ugrás a tartalomhoz

Az adatkezelésünkről

Kik vagyunk?

Ezt az oldalt és a kapcsolódó közösségi média felületeket privát projektként indítottam sok-sok önkéntes munkával, a technikai hátteret családi vállalkozásunk, a PreUniversitas Oktatási Bt. adja. Ezért az adatok kezeléséért magam, Holics Szilvia és a cégünk közösen felel. 

Ha bármilyen kérdésed vagy kérésed merül fel az adataidat illetően, bármikor fordulhatsz hozzám a szilvia.holics@koronageneracio.hu e-mail címen! 

Fontos

Tudnod kell, hogy mi is használjuk a napjainkban elérhető modern internetes technológiákat. Küldünk hírlevelet és letölthető anyagokat, ha azt kifejezetten kéred egy űrlap kitöltése után. Használunk sütiket, anonim módon profilokat alkotunk, hogy igazán neked való tartalmakat ajánlhassunk. Készítünk anonim kérdőíveket. Figyeljük, hogy milyen oldalakat hogyan, mennyi ideig olvasnak a látogatóink.Ha közösségi oldalainkhoz csatlakozol, akkor az adott oldal adatkezelési tájékoztatója szerint látjuk például fotóidat, bejegyzéseidet.

Mindezeket igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel, a jogszabályok maximális betartásával tenni. Mindent megteszünk azért, hogy könnyen le tudj iratkozni a hírlevél listánkról és láthatatlan maradj a számunk, ha azt szeretnéd. Adataidat pedig soha nem fogjuk illetéktelenek kezébe adni.

Milyen adatokat gyűjtünk és miért?

Hírlevélre feliratkozás

Alkalmanként küldünk hírlevelet azoknak, akik érdeklődnek egy-egy konkrét témánk iránt. A hírlevélben kutatási anyagok, cikkek, kuponok és hirdetőink közvetlen ajánlatai lesznek, csupa olyasmi információ, ami hasznos lehet a számodra az érdeklődésed alapján. Feliratkozáskor elkérjük a nevedet és az e-mail címedet, rögzítjük a feliratkozás időpontját és az IP-címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem küldünk hírlevelet. Ha kéred, a személyes adataidat azonnal töröljük. A hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz egyetlen gombnyomással. Adataidat addig kezeljük, amíg a hírlevélről le nem iratkozol. Személyes adataid törlését nem csak linken, hanem a szilvia.holics@koronageneracio.hu címen is.

E-book letöltés, rendezvény regisztráció

Elektronikus anyag, belépőjegy megrendelésekor kért adataidat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Számlázási adataidat a hatályos jogszabályok alapján 8 évig őrizzük. Leiratkozás esetén a személyes adataidat azonnal töröljük adatbázisainkból.

Kapcsolati űrlap

A kapcsolat oldalon egy űrlap segítségével üzenhetsz nekünk. Az adataidat itt önkéntesen adod meg, hogy kapcsolatba léphessünk veled. Az itt megadott adataidat a jelenleg hatályos jogszabályok alapján 5 évig megőrizzük, amennyiben másképpen nem rendelkezel.

Közösségi oldalak

Amikor követsz minket, akkor közösségi oldalakon is tartjuk veled a kapcsolatot. Ebben az esetben a közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a nyilvános felhasználói adataidat láthatjuk. Az adatkezelés ilyenkor a konkrét a közösségi oldalakon valósul meg, ezért az adatkezelésről a konkrét közösségi oldal szabályozása rendelkezik.

Ki kapja meg az adataidat?

A személyes adataidat saját kezűleg én, Holics Szilvia kezelem, valamint azok az adatfeldolgozók, akik technikai szolgáltatásokat veszek igénybe. Mi mindannyian kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezeljük az adatokat.

Adatfeldolgozóink:

  • Statisztikai szolgáltatások: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Adatkezelésükről itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
  • Statisztiai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés Facebookon és Instagramon: Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) Adatkezelésükről itt: https://www.facebook.com/about/privacy/update
    https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
  • Hírlevél küldés: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 10.) Adatkezelésükről itt: http://ens.hu/adatkezeles/
  • Feliratkozó gyűjtés, forgalomterelés – OptiMonk International Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) Adatkezelésükről itt: https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
  • Szerverszolgáltatás: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. 10.em. 241.) Adatkezelésükről itt: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

1. Az adatkezelés biztonsága

Adataidat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szolgáltatóinkkal együtt ésszerű és korszerű intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról.

2. Részletesen a jogaidról

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

2.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

3. A helyesbítéshez való jog

3.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

7. Az adathordozhatósághoz való jog

7.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

8. A tiltakozáshoz való jog

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.

8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

8.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

9.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

10.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

12.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

12.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

13.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

13.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt, Budapest, 2021. május 18.